За мен

Казвам се Николета Цанкова – гемолог, минералог.

В резултат от своето професионално обучение (бакалавърска степен „Гемология“, магистърска степен „Приложна минералогия“, Доктор специалност „Минералогия и кристалография“, оценител на диаманти и цветни скъпоценни минерали – Международен гемоложки институт в Антверпен, Белгия) и дългогодишен стаж като университетски преподавател по Минералогия и Гемология, аз открих радостта да окуражавам и мотивирам търсещите знание.

Моите научни публикации и проекти са в областта на Гемологията, Минералогията, Кристалографията и Археоминералогията. Интересувам се от идентификация и оценка на ювелирна суровина и фасетирани скъпоценни минерали, синтетични аналози, имитации, облагородяване, находища. В областта на археоминералогията имам опит в изследване на минерални артефакти и произведения на ювелирното изкуство, мъниста от минерали и стъкло, древни шлаки и оръдия на труда.

Членувам в Българското геоложко дружество и Съюза на учените в България.

Работни езици – български, английски, руски.

 

 

Дисертационен труд:

Цанкова Н. 2007. Морфология и кристалохимия на гранати от метаморфни скали в рамката на Сакарския плутон, ЮИ България. – Дисертационен труд за получаване на образователната и научната степен “доктор”, научна специалност 01.07.05. Минералогия и кристалография, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 211с.

 

Обект на изследване в дисертационния труд са морфоложките и кристалохимични особености на гранати от метаморфити в района на селата Орлов дол, Хлябово, Орешник, Планиново и Дервишка могила. Представени са данни от морфометричния анализ на гранатовите кристали и класификация на хабитусните типове. Разгледани са причините, довели до отклоненията от идеалната изометрична форма в част от гранатите чрез интерпретиране на тяхната точкова група на симетрия от гледна точка на принципа “симетрия-диссиметрия”. Направена е характеристика на онтогенетичните особености на кристалите. Представени са данни за стойностите на параметъра и обема на елементарната клетка на гранатите от изследваните минерализации, за техния химичен състав, примеси, зоналност на растеж и дифузионна зоналност. Разгледана е зависимостта на основните структурни характеристики на гранатите от химичния им състав, както и на физичните и оптични свойства на изследваните минерали от техните кристалохимични характеристики. Особеностите в химичната зоналност на гранатите са интерпретирани от гледна точка на условията на тяхното образуване. С анализирани минерали от асоциацията на граната е изчислена геотермобарометрия на района и гранатообразуващи реакции. Научноприложен резултат е изследване на особености на гранатите от района с оглед използването им в абразивната промишленост.

Кратък преглед на основните резултати може да направите ТУК

 

 

ТЕЗИ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРОЕКТИ

Курсове за обучение

Полезни връзки и форум

Научна дейност

Области на професионални и научни интереси: минералогия, кристалография, гемология, археоминералогия, екология.