Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 1 – находище “Пропаднала вода”

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Ставракева, Д., Н. Цанкова. 2016. Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 1 – находище “Пропаднала вода” – Год. МГУ, 59, 1 – геология, 55-60 (резюме на английски език).

Резюме. Обект на настоящото изследване са древни шлаки от околностите на нах. “Пропаднала вода”, Росенско рудно поле. С методите на оптическата микроскопия в проходяща и отразена светлина, прахова рентгенова дифрактометрия, химичен анализ с ICP-OES, SEM и рентгеноспектрални микроанализи е установено, че шлаките са изградени основно от желязо-силикатни и желязо-оксидни фази. Изучаваните образци са с високо съдържание на желязо, наличие на мед, сяра, сяросъдържаши сулфидни агрегати (щейнови), примеси от фосфор, церий и лантан. Във всички проби макроскопски и микроскопски се наблюдават сферични капки от самостоятелна мед. Изследваните шлаки са доказателство за древен металодобив в района около нах. “Пропаднала вода” и представляват отпаден продукт от медодобивна дейност, при която е преработвана медно-сулфидна руда.

 Статията може да намерите ТУК