Минераложки особености и разпределение на гранатовите минерализации в района на Сакар, Югоизточна България

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Цанкова, Н., О. Витов. 2006. Минераложки особености и разпределение на гранатовите минерализации в района на Сакар, Югоизточна България. – Год. МГУ, 49, 1 – геология, 69-78.

 

Николета Цанкова1, Олег Витов2

 1 Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София 1700; niktzankova@abv.bg

2 Централна лаборатория по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, БАН, София 1113; vitov@abv.bg

 

РЕЗЮМЕ. Настоящата работа предоставя данни за морфологията, размера и химичният състав на гранати от метаморфната рамка на Сакарския плутон. Изследвани са образци от районите на селата Орлов дол (слюдени шисти), Хлябово (слюдени и хлоритови шисти), Орешник (слюдени шисти), Планиново (слюдени шисти и амфиболити) и Дервишка могила (слюдени шисти). Размерът на гранатовите порфиробласти варира от 0,70 до 50,10 mm. Морфологията им е представена от {110} или комбинации с {211}, в които доминираща проста форма е {110}. Имат преобладаващо алмандинов състав (Alm 69,91-78,96 mol %) с вариращо съдържание на останалите компоненти. Ореолите на разсейване на граната са изследвани по данни от Националния Геофонд. Извършен е статистически анализ на разпределението на съдържанието на граната, вероятността му за откриване в пробите и са посочени значимите статистически корелати и акорелати. Изготвени са шлихоминераложки прогнозни карти за търсене на гранатови минерализации и е изработен Фурие модел на закономерностите в разпределението им. Установява се, че граната е силно разсеян в региона, при което 24 % от гранатовите проявления в шлихоминераложките проби са привързани към рамката на Сакарския плутон и маркират ясно изразени ивици с посока СЗ-ЮИ и СИ-ЮЗ. Изявените шлихоминераложки аномалии на гранат се разполагат в ивицита Хлябово – Карабаир и източно в района на долината на р. Явуздере.

 

Цялата статия може да намерите ТУК