Характеристика на SiO2 фази сред олигоценски материали, разкриващи се в района на с. Девинци, Кърджалийско

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Паздеров, Р., Н. Цанкова, Й. Йорданов, П. Йорданова. 2017. Характеристика на SiO2 фази сред олигоценски материали, разкриващи се в района на с. Девинци, Кърджалийско – Юбилейна научна конференция 50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания, перспективи, 17-18 септември 2015 г., сборник статии от конференцията, изд. Принт ООД, 2017 г., стр. 10-18.

Радостин Паздеров1, Николета Цанкова1, Йордан Йорданов2, Петя Йорданова3

 

1 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София

2 Фирма „Геоконсулт“, Бургас

3 Регионален исторически музей, Бургас

Резюме: Изследвано е сравнително отскоро известно проявление на силикатна минерализация от района на с. Девинци, Кърджалийско. То се разкрива във вид на линейни зони и гнезда с пъстроцветени опали и жили, които в централните части обикновено са изградени от карбонатен материал, а към периферията – от разноцветни ивичести SiO2 – фази в т.ч. карнеол. SiO2-фази са представени основно от халцедон и в подчинено количество – от кварц, тридимит, кварцин и опал. Отделени са три морфоложки типа халцедон – халцедонови сферолити, микрозърнест халцедон и параболично влакнест халцедон. Рентгеноструктурно са установени тридимит и селадонит.

В западната си част проявлението представлява голям склонов насип с куполовидна форма, за който се допуска, че е възможен техногенен произход, свързан с воден в древността епизодичен добив на ахатова суровина, годна за изработване на ювелирни изделия от тип глиптика.

 Цялата статия може да намерите ТУК