Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Цанкова Н., М. Василева. 2017. Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1, Къснонеолитното ямно поле, НАИМ-БАН, К. Бъчваров, М. Тонкова и Г. Кацаров (ред.), 561-565 (резюме на английски език).

При археологически проучвания на къснонеолитно ямно поле в района на Сърнево са открити два малахит-съдържащи образеца. В търсене на техния произход е приложен комплекс от методи на изследване, в резултат на които, в зависимост от минералната асоциация и съдържанието на елементи-примеси, могат да бъдат направени съответни изводи. Въз основа на получените резултати може да се предположи, че изследваните образци вероятно са събрани (добити) от медните рудопроявления Ай бунар и Тъмнянка. Не се изключва възможността за произход и от други, по-малки рудопроявления в района със сходни на посочените геоложки и геохимични особености, които с времето са изчерпани или все още не са открити.

Цялата статия може да прочетете ТУК