ТЕЗИ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРОЕКТИ

ТЕЗИ И ПУБЛИКАЦИИ

 1. Цанкова Н. 2002. Ахати – видове, минерален състав, условия на образуване, типоморфни особености: Най-съществени прояви на ахат с ювелирна стойност в България – Бакалавърска теза, Гемология, НБУ, С., 104 стр.
 2. Цанкова Н. 2003. Минерален състав и геохимични особености на слюдоносните микроклин-олигоклазови гранитни пегматити от района на с. Пастра, Рила планина – Магистърска теза, Приложна минералогия, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, С., 72 стр.
 3. Цанкова Н. 2004. Илменорутил от микроклин-олигоклазовите пегматити от района на с. Пастра в Рила.  – В: Минерогенезис-2004. Научна сесия в чест на 90 годишнината на акад. Иван Костов, Резюмета, Софийски университет, 22-23 януари, 2004, 62-63.
 4. Цанкова Н. 2005. Морфология и химична зоналност на гранати в Докамбрийски метаморфни скали от рамката на Сакарския плутон. – Доклади на БАН, 58, 7, 775-782 (на английски език).
 5. Цанкова Н. 2005. Химична характеристика на гранати и Р-Т условия на метаморфизъм на триаски скали, разкриващи се южно от с. Орешник, Ю-И България. – Год. МГУ, 48, 1 – геология, 155-160 (на английски език).
 6. Цанкова Н., О. Витов. 2006. Минераложки особености и разпределение на гранатовите минерализации в района на Сакар, Югоизточна България. – Год. МГУ, 49, 1 – геология, 69-78 (резюме на английски език).
 7. Цанкова Н., О. Петров. 2006. ICP AES, микросондови и рентгенодифракционни данни за гранати от метаморфни скали в Сакарския регион, Югоизточна България. – Геохимия, минералогия и петрология, 44, 73-89 (на английски език).
 8. Цанкова Н., О. Петров, М. Кадийски. 2006. Кристалохимични особености на гранати от метаморфни скали на Жълтичалската и Устремската свити от рамката на Сакарския плутон, Югоизточна България. – Доклади на БАН, 59, 5, 531-538 (на английски език).
 9. Цанкова Н. 2006. Гранати от района на Сакар, Югоизточна България. Взаимовръзка между химичен състав и физични свойства с оглед използването им в абразивната индустрия. – Презентация, конференция на Европейската геоложка фондация за Югоизточна Европа, 3 октомври, 2006, София (на английски език).
 10. Цанкова Н. 2007. Хабитусни особености в ромбододекаедрични гранатови кристали от метаморфни скали от рамката на Сакарския плутон, Югоизточна България. – Доклади на БАН, 60, 2, 155-158 (на английски език).
 11. Цанкова Н., С. Приставова. 2007. Нови данни за петрографията и минералогията на гранат-съдържащи слюдени шисти от рамката на Сакарския плутон, Югоизточна България. – Доклади на БАН, 60, 2, 159-164 (на английски език).
 12. Цанкова Н., С. Приставова. 2007. Метаморфна еволюция на гранат-съдържащи шисти от Сакар, Югоизточна България. – Доклади на БАН, 60, 3, 271-278 (на английски език).
 13. Цанкова Н. 2007. Еволюция в хабитуса на гранати от метаморфни скали в Сакарския регион (Югоизточна България). – Доклади на БАН, 60, 4, 401-406 (на английски език).
 14. Цанкова Н. 2007. Кристалохимично изследване на гранати от метаморфни скали, разкриващи се по долината на р. Явуздере в Сакарския регион, Югоизточна България, с оглед тяхното използване в абразивната индустрия. – Геология и минерални ресурси, 4, 14-18 (на английски език).
 15. Витов О., Н. Цанкова. 2007. Минераложко разпределение и прогнози за гранатови находища в Сакар планина, Югоизточна България. – Годишен отчет №12 на Централната лаборатория по минералогия и кристалография, 2007, Редактор: Д-р Никола Зидаров (на английски език).
 16. Цанкова Н. 2007. Морфология и кристалохимия на гранати от метаморфни скали в рамката на Сакарския плутон, ЮИ България. – Дисертационен труд за получаване на образователната и научната степен “доктор”, научна специалност 01.07.05. Минералогия и кристалография, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 211с.
 17. Цанкова Н. 2008. Съвременни гемоложки алтернативи на слоновата кост. – Геология и минерални ресурси, 6, 29-33 (резюме на английски език).
 18. Радичев Р., С. Страшимиров, С. Приставова, С. Димовски, Н. Цанкова. 2009. Комплексен научно-образователен център за геолого-геофизични изследвания към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – Постижения в българската наука, 3, 27-34 (на английски език).
 19. Страшимиров С., С. Приставова, Р. Радичев, С. Димовски, Н. Цанкова. 2011. Подпомагане на геоложкото и геофизично обучение чрез Комплексен научно-образователен център за геолого-геофизични изследвания към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София, България – Международна конференция на Европейската федерация на геолозите “Образувание в геологията”, 19 май 2011, Будапеща, Резюмета, European geologist, 30, стр. 26 (на английски език).
 20. Банушев Б., Ст. Приставова, Р. Костов, Р. Паздерав, Н. Цанкова, Ем. Раева, Св. Малинова. 2012. Ръководство за учебни практики по минералогия и петрография – Изд. къща „Св. Ив. Рилски”, С., 144с.
 21. Петрова В., Е. Маринова-Wolff, А. Фиданоска, Ив. Дедов, Ил. Хаджидимитров, Ч. Начев, Н. Цанкова. 2014. Природогеографска среда и използвани суровини в края на VІ хил. пр. Хр. в светлината на проучванията на археологически обект Хаджидимитрово, Ямбол, България – В: Антропологично въздействие върху околната среда по време на енеолиота в ЮИ Европа (в памет на д-р Георге Думитроа), Пиатра-Неамт, ред. Константин Преотеаса и Сиприан-Дорин Никола, 97-103 (на френски език).
 22. Ставракева Д., Н. Цанкова. 2016. Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 1 – находище “Пропаднала вода” – Год. МГУ, 59, 1 – геология, 55-60 (резюме на английски език).
 23. Цанкова Н., Д. Ставракева, П. Лещаков, К. Димитров. 2016. Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 2 – находища “Коручешме” и “Росен”, металургичен център “Атия”. – Год. МГУ, 59, 1 – геология, 61-66 (резюме на английски език).
 24. Ставракева Д., Н. Цанкова. 2016. Древни металургични шлаки от Росенския руден район – потенциална суровина за добив на мед и лантаниди. – сп. Геология и минерални ресурси, 6, 36-40 (резюме на английски език).
 25. Паздеров Р., Н. Цанкова, Й. Йорданов, П. Йорданова. 2017. Характеристика на SiO2 фази сред олигоценски материали, разкриващи се в района на с. Девинци, Кърджалийско – Юбилейна научна конференция 50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания, перспективи, 17-18 септември 2015 г., сборник статии от конференцията, изд. Принт ООД, 2017 г., стр. 10-18.
 26. Цанкова Н. 2017. Анализ на мъниста от стр. 73А.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1, Къснонеолитното ямно поле, НАИМ-БАН, К. Бъчваров, М. Тонкова и Г. Кацаров (ред.), 565-570 (резюме на английски език).
 27. Цанкова Н., М. Василева. 2017. Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1, Къснонеолитното ямно поле, НАИМ-БАН, К. Бъчваров, М. Тонкова и Г. Кацаров (ред.), 561-565 (резюме на английски език).
 28. Михайлов Ф., Н. Цанкова. 2017. Стъклени мъниста от некропола „Дрен-Делян“ (археоложко и химично изследване). – В: Древна Тракия: мит и реалност, Резюмета, 13-ти Международен конгрес по тракология, 3-7 септември 2017 г., Казанлък, България, стр. 264 (на английски език).
 29. Цанкова, Н., Ф. Михайлов. 2019. Химично изследване на стъклени мъниста от некропола Дрен-Делян (6 – 4 в. пр. Хр.), Югозападна България– сп. GEOLOGICA BALCANICA, 48 (2), София, Август 2019, стр. 31–50 (на английски език).
 30. Приставова, С., Н. Цанкова, Н. Господинов, П. Филипов. 2019. Петроложко изследване на метасоматично променени гранитоиди от нах. Канарата, Сакар, Югоизточна България – сп. Journal of Mining and Geological Sciences, 62 (1), 2019, стр. 53-61 (на английски език).
 31. Цанкова, Н., Д. Ставракева. 2020. Минераложко изследване на археологически шлаки, намерени край с. Крушевец, Югоизточна България. – сп. GEOLOGICA BALCANICA, 49 (2), София, Август 2020, стр. 3–23 (на английски език).
 32. Цанкова, Н., Д. Ставракева. 2020. Минераложко изследване на археологически медни шлаки, намерени край с. Бояджик, Ямболско, Югоизточна България. – сп. Journal of Mining and Geological Sciences, Том 63, 2020, стр. 267-271 (на английски език).
 33. Цанкова Н., Д. Ставракева. 2020. Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона. Металургични медодобивни шлаки от археологически обекти в Бургаски и Ямболски рудни райони (фазовохимична и структурна характеристика). – Изд. къща „Св. Иван Рилски“, София, 88 стр.

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, България:

 1. “Изграждане на комплексен Научно-образователен Център за геолого-геофизични изследвания” – Договор ДОО2-72/11.12.2008;
 2. „Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона (V хилядолетие пр. Хр. – І хил. сл. Хр.). Археологически, геологически и геофизични изследвания на следи от древен рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския рудни райони.” – Договор ДФНИ K02/6 от 12.12.2014.

Проекти, финансирани от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“:

 1. “Aтлас на скъпоценните и декоративните минерали в България” – НИС при МГУ Договор № ГПФ – 82/2006;
 2. “Диагностика на ювелирни материали от „Академична музейна сбирка по минералогия, петрография и полезни изкопаеми” – НИС при МГУ Договор № ГПФ – 112/2008;
 3. “Минералого-петрографска характеристика на метасоматично променените гранитоиди от север-североизточната периферия на Сакарския плутон, Югоизточна България” – НИС при МГУ Договор № ГПФ – 127/2009;
 4. “Изграждане на научно-изследователска лаборатория за обработка, анализ и интерпретация на геоложки и геофизични данни, в рамките на Комплексния научно-изследователски център за геоложки и геофизични изследвания в МГУ „Св. Ив. Рилски“, финансиран от МГУ „Св. Ив. Рилски“, 2009, Ръководител на проекта – доц. Ст. Приставова;
 5. „Изследвания на ювелирно-декоративни минерали от района на Източни Родопи, България” – НИС при МГУ Договор № ГПФ –148/2011;
 6. „Минераложка характеристика на SiO2-фази сред олигоценски материали, разкриващи се в района на с. Нановица, Източни Родопи” – НИС при МГУ Договор № ГПФ – 170/2013