Support of geological and geophysical education through a Complex Scientific Educational Centre at the University of Mining and Geology ”St. Ivan Rilski” Sofia Bulgaria

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Strashimirov, Str., S. Pristavova, R. Radichev, S. Dimovski, N. Tzankova. 2011. Support of geological and geophysical education through a Complex Scientific-Educational Centre at the University of Mining and Geology ”St. Ivan Rilski”, Sofia, Bulgaria. European Geologists, 5, 26.

 

Проектът интегрира научни дисциплини, които изследват природни геоложки обекти най-малко в четири различни направления в науките за Земята – минералогия, петрология, гемология и геофизика. Основание за интеграционния характер на изследванията е необходимостта от решаване на нетрадиционни задачи в тези области. Те са свързани с комплексното усвояване на природните ресурси, проучване на минерални и енергийни източници, разположени на по-големи дълбочини в земната кора, повишените изисквания към оценка на геоложкия риск, интердисциплинарни изследвания, отговарящи на нови области в научното познание като геоархеология, археогемология, екоминералогия и др.

Създаването на научно-образователен Център за геолого-геофизични изследвания си поставя за цел модернизиране на съществуващата и създаване на нова лабораторна база. С нея се цели подобряване на учебния процес и създаване на условия за подготовка на квалифицирани кадри и комплексност на изследователската работа с фундаментален и интердисциплинарен характер.

Предвидената по проекта апаратура ще модернизира три от съществуващите лаборатории (петрография, полезни изкопаеми и геофизика) и ще формира нова лаборатория (гемология). Към проекта се предвижда разработването на научна програма, включваща разработването на конкретна научно-изследователска задача за руден район в страната. В изпълнението и освен колектива работещ, по проекта ще бъдат включени и студенти и докторанти. Разработената задача ще послужи като модел за бъдещи подобни изследователски работи в други райони. В проекта се предвижда и създаването на База данни включваща атласи, ръководства, дигитализирани карти, подходящ софтуер за обработката на геоложки и геофизични данни.

Създаденият Център ще покрива нуждите на образователния процес в МГУ „Св. Иван Рилски“ като ще служи и за съвременна модерна лабораторна база за работа по съвместни изследователски проекти с колективи от ГИ на БАН, ЦЛСЗВ на БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, ЦЛМК на БАН и НМ „Земята и хората“ и проекти по международно сътрудничество.

Резюмето може да прочетете ТУК

Повече информация ТУК