Научна дейност

Области на професионални и научни интереси: Минералогия, Кристалография, Гемология, Археометрия, Екология и др.

Ръководство за учебни практики по минералогия и петрография

Прочети повече

Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона. Металургични медодобивни шлаки от археологически обекти в Бургаски и Ямболски рудни райони (фазовохимична и структурна характеристика)

Прочети повече

Минераложко изследване на археологически медни шлаки, намерени край с. Бояджик, Ямболско, Югоизточна България

Прочети повече

Минераложко изследване на археологически шлаки, намерени в района на с. Крушевец, Югоизточна България

Прочети повече

Петроложко изследване на метасоматично променени гранитоидни скали от находище " Канарата", Сакар, Югоизточна България

Прочети повече

Химична характеристика на стъклени мъниста от некропола Дрен-Делян (6 - 4 в. пр. Хр.), Югозападна България

Прочети повече

Минераложко разпределение и прогнози за гранатови находища в Сакар планина, Югоизточна България

Прочети повече

Гранати от района на Сакар, Югоизточна България. Взаимовръзка между химичен състав и физични свойства с оглед използването им в абразивната индустрия

Прочети повече

Glass beads from Dren-Delyan necropolis (archaeological and chemical study)

Прочети повече

Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци.- В: Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период

Прочети повече