ICP AES, microprobe and X-ray powder diffraction data for garnets from metamorphic rocks in the Sakar region, SE Bulgaria

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N., O. Petrov. 2006. ICP AES, microprobe and X-ray powder diffraction data for garnets from metamorphic rocks in the Sakar region, SE Bulgaria. – Geochem. Mineral. Petrol., 44, 73-89.

 

Nikoleta Tzankova – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, niktzankova@abv.bg;

Ognyan Petrov – Централна лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, БАН, opetrov@dir.bg

 

Резюме. С цел получаване на информативни данни за кристалохимичните особености на гранати от Жълтичалската и Устремска свити от рамката на Сакарския плутон (ЮИ България) е изследван техният химичен състав, примеси, параметър на елементарна клетка и композиционна зоналност. Всички изследвани гранати са от алмандинов тип. При образците от Жълтичалската свита молните проценти на алмандина варират от 70,2 до 79,0, на гросулара – от 4,2 до 16,5, на пиропа – от 5,0 до 14,0 и на спесартина – от 3,6 до 11,4. За образците от Устремската свита молните проценти на алмандина варират от 72,7 до 74,8, на гросулара – от 9,8 до 14,5, на пиропа – от 8,0 до 10,4 и на спесартина – от 3,2 до 6,4. Параметърът на елементарната клетка на изследваните гранати от Жълтичалската свита показа стойности от 11,544(4) до 11,597(3) Å, докато при гранатите от Устремската свита  – от 11,552(3) до 11,583(3) Å. Стойностите на оксидното отношение (FeO+MgO) / (CaO+MnO) и параметърът на елементарната клетка на изследваните гранати, позволяват да се допусне, че образците от Жълтичалската свита са формирани в условия на по-големи вариации в температурата на метаморфизма, в сравнение с образците от Устремската свита.

В изследваните гранати са установени следните примеси: P2O5 (0,03-0,20 wt.%), SO3 (<0,03-0,37 wt.%), Ba (10-92 ppm), Co (<10-18 ppm), Cr (63-128 ppm), Ni (<10-40 ppm), Sr (6-36 ppm), V (56-115 ppm), Zn (104-218 ppm), Zr (15-31 ppm).

Всички изследвани гранати, с изключение  на образец № 2, показват нормален тип композиционна зоналност от прогресивен генезис. Единствено в периферията на гранатовите порфиробласти се наблюдават ретроградни особености. Изследването на особеностите в зоналността на растеж на образец № 2 от района на с. Орлов дол показва сложен тип зоналност, за която може да се предположи, че е индикация за растеж в условия на полиметаморфизъм.

Цялата статия може да намерите ТУК