Древни металургични шлаки от Росенския руден район – потенциална суровина за добив на мед и лантаниди.

copper-in-slag

Ставракева, Д., Н. Цанкова. 2016. Древни металургични шлаки от Росенския руден район – потенциална суровина за добив на мед и лантаниди. – сп. Геология и минерални ресурси, 6, 36-40 (резюме на английски език).

 

Изучени са химико-минераложки древни шлаки от районите на находища „Пропаднала вода”, „Коручешме”, „Росен” и металургичен център „Атия” в Росенското рудно поле. Установено е, че древните жители на района са добивали и преработвали медно-сулфидна руда. Поради несъвършения древен металургичен процес в шлаките се констатира наличието на остатъчна мед със съдържания, които надхвърлят съвременните кондиции за добив на мед. Определени са формите на свързване на медта, като свободна във вид на капки, щейнови агрегати, медни и желязо-медни оксиди. Във всички кристални и аморфни (шлаково стъкло) фази на медодобивната шлака е определено присъствието на лантан, церий и фосфор, които се свързват с наличието на минерала монацит в изходната суровина. Древните металургични шлаки от Росенския руден район са потенциална суровина за добив на мед и лантаноидите лантан и церий.

Цялата статия може да прочетете ТУК

Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 2 – находища “Коручешме” и “Росен”, металургичен център “Атия”

chrysocolla_slag

Цанкова, Н., Д. Ставракева, П. Лещаков, К. Димитров. 2016. Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 2 – находища “Коручешме” и “Росен”, металургичен център “Атия”. – Год. МГУ, 59, 1 – геология, 61-66 (резюме на английски език).

Резюме. Изследвани са древни шлаки, открити в Росенското рудно поле. Те са събрани от повърхността на няколко древни металодобивни центрове, разположени в близост до древните рудници в Медни рид. Добивът на мед там е осъществяван през периода VI в. пр. Хр. – IV-V в. сл. Хр. Химичният състав на образците е определен по данни от ICP-OES. Те са с високо съдържание на Fe2O3 и SiO2. Минералният състав на шлаките е изучен оптично-микроскопски в отразена и преминаваща светлина, рентгенофазово и с рентгено-спектрални микроанализи. В изследваните шлаки се установяват основно желязосъдържащи фази като фаялит, магнетит, магхемит, вюстит, железен монтичелит (кирщайнит), наличие на медно-сулфидни агрегати (щейнови) и капки от самостоятелна мед. Изследваните материали са определени като отпаден продукт от термична обработка на медно-желязо-сулфидна руда за добив на мед в древността.

Цялата статия може да прочетете ТУК

Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 1 – находище “Пропаднала вода”

slag

Ставракева, Д., Н. Цанкова. 2016. Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от Росенското рудно поле. Част 1 – находище “Пропаднала вода” – Год. МГУ, 59, 1 – геология, 55-60 (резюме на английски език).

Резюме. Обект на настоящото изследване са древни шлаки от околностите на нах. “Пропаднала вода”, Росенско рудно поле. С методите на оптическата микроскопия в проходяща и отразена светлина, прахова рентгенова дифрактометрия, химичен анализ с ICP-OES, CEM и рентгеноспектрални микроанализи е установено, че шлаките са изградени основно от желязо-силикатни и желязо-оксидни фази. Изучаваните образци са с високо съдържание на желязо, наличие на мед, сяра, сяросъдържаши сулфидни агрегати (щейнови), примеси от фосфор, церий и лантан. Във всички проби макроскопски и микроскопски се наблюдават сферични капки от самостоятелна мед. Изследваните шлаки са доказателство за древен металодобив в района около нах. “Пропаднала вода” и представляват отпаден продукт от медодобивна дейност, при която е преработвана медно-сулфидна руда.

 ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК