Morphology and chemical zoning in garnets from Precambrian metamorphic rocks in the rim of Sakar pluton, Southeast Bulgaria

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N. Morphology and chemical zoning in garnets from Precambrian metamorphic rocks in the rim of Sakar pluton, Southeast Bulgaria. – C. R. Acad. Bulg. Sci., 58, 7, 775-782.

 

Резюме 

Настоящата статия има за цел да представи данни за морфоложката характеристика и химичният състав на гранати от докамбрийските метаморфни скали, включени в Жълтичалската свита от метаморфната рамка на Сакарския плутон. Изследвани са гранати от околностите на селата Орлов дол (от разкрития в долините на реките Соколица и Кондуздере, както и западно от Гьоптепе по пътя за с. Мъдрец), Хлябово (от разкрития в долината на Голямата река и от хлоритови лещи с магнетит) и Дервишка могила. В миналото Голямата река са я наричали Явуздере. Като форма в гранатите от докамбрийските метаморфни скали от рамката на Сакарския плутон преобладават ромбододекаедрични кристали {110} и комбинации от ромбододекаедрични кристали {110} със слабо развити {211} стени. Наблюдават се две генерации гранат – с предтектонска и синтектонска кристализация. Изследваните гранати са с преобладаващо алмандинов състав и вариращо присъствие на останалите компоненти. Всички анализирани гранатови порфиробласти показват “нормална” химична зоналност.

Цялата статия може да намерите ТУК: