Минераложко изследване на археологически шлаки, намерени в района на с. Крушевец, Югоизточна България

Автор: Nikoleta, Публикувана на

Tzankova, N., D. Stavrakeva. 2020. Mineralogical study of archaeological copper slags found in the area of Krushevets Village, SE Bulgaria. – GEOLOGICA BALCANICA, 49 (2), Sofia, August 2020, pp. 3–23.

Резюме. В настоящата статия са представени структурни и фазово-химични характеристики  на отпадни продукти (шлаки) от древна металургична дейност, открити край с. Крушевец, Югоизточна България. Те се отличават с високи съдържания на Fe2О3 (40,11 – 54,57 %) и на SiО2 (29,32 – 42,28 %), и повишени съдържания на СаО (3,01 – 6,51 %). В анализираните проби е определено много ниско съдържание на SО3 (от 0,20 до 0,52 %) и Р2О5 (от 0,23 до 0,30 %). Свободната остатъчна мед е от 0,41 % до 1,07 %. В шлаките са установени следните фази: силикатни, представени от фаялит, магнезиев фаялит (оливин), лайхунит, кирщайнит, пироксен от авгитов тип и шлаково стъкло; желязооксидни фази – магнетит и магхемит; медсъдържащи фази – самостоятелни сферични капки свободна мед, остатъчни рудни минерали като борнит, халкопирит и новообразувани фази като халкоцит и самостоятелни нестехиометрични медсъдържащи оксидно-сулфидни щейнови капки. Изследваните шлакови образци представляват отпадни продукти от медодобивна металургична дейност, за която е използвана медсъдържаща сулфидна суровина, включваща като примеси манган-, калций-, магнезиий- и алуминий-съдържащи  минерали.

Цялата статия може да намерите ТУК