Дисертационен труд

PhD

Морфология и кристалохимия на гранати от метаморфните свити в рамката на Сакарския плутон. 2007. Дисертационен труд за получаване на образователната и научната степен “доктор”, научна специалност 01.07.05. Минералогия и кристалография, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 211с.